2017-08-09

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Ekonomicznych

1.      Stanowisko pracy: referent ds. płac.

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:          

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      pełna do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)       wykształcenie wyższe ekonomiczne

6)      znajomość obowiązujących przepisów w zakresie płac w jednostce budżetowej oraz księgowania

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów: brak

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)      sporządzanie list płac pracowników i wykazu potrąceń od przelewów,

2)      prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie zasiłków: chorobowych, opiekuńczych
i innych,

3)      prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników

4)      sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowej i podatku dochodowego,

5)      wydawanie zaświadczeń o zarobkach i prowadzenie ewidencji na podstawie dochodów źródłowych,

6)      potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń,

7)      odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, na koniec roku przyjmowanie oświadczeń od pracowników dotyczących rozliczeń podatku od osób fizycznych przez zakład pracy,

8)      naliczanie składek na PFRON i prowadzenie dokumentacji,

9)      sporządzanie przelewów, not księgowych, pism i innych dokumentów o charakterze rozliczeniowo-księgowym,

10)  księgowanie dokumentów,

11)  asygnowanie przygotowanych przez siebie dokumentów, wynikających z zakresu pracy,

12)  zastępowanie głównej księgowej w przypadkach jej nieobecności w zakresie niezbędnym dla sprawnej obsługi finansowej szkoły,

13)  przestrzeganie zasad porządku i dyscypliny pracy, zawartych w aktach prawa wewnątrzszkolnego,

14)  sporządzanie dokumentów /faktur/ sprzedażowych i odwrotne obciążenia VAT,

15)   prowadzenie rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupów VAT,

16)  sporządzanie deklaracji cząstkowych w rejestrze VAT,

17)  sporządzanie deklaracjiVAT-7,VAT-27 oraz korekt,    

18)  przestrzeganie zasad etyki i współżycia społecznego,

19)  przestrzeganie tajemnicy służbowej,

20)  przestrzeganie przepisów bhp i p.poż,

21)  wykonywanie innych prac księgowych i dodatkowych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrektora Zespołu.

5. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

4)      zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

5)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

7)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

8)      kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wart. 13aust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

            Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ul. Z. Kazikowskiego 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent ds. płac” do dnia 18.08.2017 roku (decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu).

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Mińsk Mazowiecki, 2017-08-09                                                       …………………………

                                                                                                                     Dyrektor

 

Załączniki

  ogloszenie.pdf 76,83 KB (pdf) szczegóły pobierz